Stadgar och verksamhetslinjer

Stadgarna nedan är de nu gällande stadgarna. Stadgarna har trätt i kraft genom beslut av Patent- och registerstyrelsen 6.8.2014.


Stadgar för Grankulla gymnastikförening rf

§ 1 Föreningens namn, hemort och språk

Föreningens namn är Grankulla gymnastikförening rf. Dess hemort är Grankulla stad och dess språk är svenska.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till uppgift att verka för gymnastiken och andra former av fysisk fostran inom sitt verksamhetsområde samt att bedriva upplysningsverksamhet för detta ändamål. I detta syfte anordnar föreningen mångsidig gymnastikverksamhet  för  barn och ungdomar samt vuxna.

§ 3 Medlemskap och avgifter

Antagande och uteslutande av medlemmar ankommer på föreningens styrelse.

Föreningen har fyra kategorier av medlemmar, alla med lika rättigheter: ordinariemedlemmar, familjemedlemmar, ledarmedlemmar och funktionärsmedlemmar.

Ordinarie medlem är medlem som deltar i föreningens gymnastikverksamhet.

Familjemedlem är vårdnadshavare till ordinarie medlem under 15 år och antas som medlem samtidigt som ordinarie medlem under 15 år antas.

Ledarmedlem är ledare i föreningen.

Funktionärsmedlem är styrelsemedlem eller annan funktionär i föreningen.

Ordinarie medlem erlägger den av årsmötet för ett år i sänder fastslagna årliga medlemssavgiften. Av familjemedlem, ledarmedlem och funktionärsmedlem uppbärs ingen medlemsavgift om årsmötet inte fastslår annat.

Avgifterna för deltagande i gymnastik och annan verksamhet som arrangeras av föreningen, samt tider för dess inbetalning fastslås av styrelsen.

§ 4 Föreningens styrelse

Föreningen styrs av en vid årsmötet vald styrelse bestående av  5 - 10 medlemmar. Styrelsen utser inom sig ordförande, viceordförande, sekreterare och skattmästare och är beslutsfört då minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Mandatperioden för en styrelsemedlem är två år. Av styrelsemedlemmarna avgår hälften årligen. Styrelsen åligger att leda föreningens verksamhet, bevaka dess intressen, förvalta föreningen tillhörig egendom, uppgöra årsberättelse och bokslut, verkställa av föreningens möten fattade beslut, utse ledare och andra anställda och fastställa deras arvoden och löner, fastslå avgifter för deltagande i gymnastik och annan verksamhet som arrangeras av föreningen.

§ 5 Föreningens namnteckning

Föreningens namn tecknas av ordförande, viceordförande, sekreterare och skattmästare, alltid två tillsammans.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår räknas från den 1 juli t.o.m. den 30 juni. Räkenskaperna bör i god tid, dock senast 10 dagar före årsmötet lämnas till verksamhetsgranskarna för verksamhetsgranskning.

§ 7 Föreningens möten

Föreningen sammanträder till årsmötet under oktober månad. På årsmötet behandlas följande frågor:

- val av mötets ordförande och sekreterare samt två protokolljusterare;
-  föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut samt verksamhets-granskningsberättelse;
- beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen;
- fastställande av budget;
- fastställande av medlemsavgifter;
- val av medlemmar i styrelsen för de som står i tur att avgå;
- val av en eller två verksamhetsgranskare och vid val av endast en verksamhetsgranskare en suppleant; samt
- övriga i kallelsen upptagna frågor.

Kallelse till årsmötet sker minst en vecka före mötet genom annons i ortstidning.
Föreningen sammanträder till extra möten då styrelsen så anser nödigt. Kallelse till extra möte sker på samma sätt som årsmöte.

§ 8 Stadgeändring och upplösning av föreningen

Ändring av dessa stadgar kan ske vid föreningsmöte. För bifall till ändringsförslag fordras minst 3/4 av de avgivna rösterna. Föreningen kan upplösas genom beslut av två föreningsmöten, vilka hålls med minst 1 månads mellanrum. För bifall till förslag om upplösning fordras på vartdera mötet minst 3/4 av de avgivna rösterna. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f.  Beslut härom fattas vid föreningens sista möte.

§ 9 Föreningslagen

I övrigt tillämpas stadgar i gällande föreningslag.

Verksamhetslinjer

Under åren 2008-2010 utarbetade styrelsen en så kallad kvalitetshandbok som innehåller föreningens verksamhetslinjer. Projektet fick sin början under styrelsens utvecklingsdag i november 2008, då styrelsen diskuterade hur kvaliteten i föreningens verksamhet på bästa sätt kunde utvecklas, med GYMNASTIK, GLÄDJE och FÖRENINGSGEMENSKAP som de grundläggande nyckelorden.

Målsättningen och syftet med handboken är att:

  • strukturera föreningens verksamhet
  • förbättra verksamhetens kvalitet
  • förbättra kommunikationen mellan föreningen, ledarna, gymnasterna och deras föräldrar
  • stödja ledarna i deras viktiga arbete
  • effektivera styrelsearbetet

Kvalitetshandboken utvecklas och revideras vid behov och publiceras i elektroniskt format på föreningens webbplats.

>>GGFs Kvalitetshandbok [pdf]

Den första versionen godkändes 4.10.2010 men uppdateringar har gjorts vid behov efter det.

Föreningen blev en Ung i Finland Sigillförening 16.5.2011.