Hoppa till innehåll

Stadgar

Stadgarna nedan är de nu gällande stadgarna. Stadgarna har trätt i kraft genom beslut på föreningens årsmöte den 28.10.2019.

Stadgar för Grankulla gymnastikförening rf

§ 1 Föreningens namn, hemort och språk

Föreningens namn är Grankulla gymnastikförening rf. Dess hemort är Grankulla stad och dess språk är svenska.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till uppgift att verka för gymnastiken och andra former av fysisk fostran inom sitt verksamhetsområde samt att bedriva upplysningsverksamhet för detta ändamål. I detta syfte anordnar föreningen mångsidig gymnastikverksamhet för barn och ungdomar samt vuxna.

Som stöd för sin verksamhet kan föreningen 

– ta emot bidrag och donationer, äga lösöre och fast egendom som behövs för verksamheten samt anskaffa medel genom att ordna nöjes- och danstillställningar, varu- och penninginsamlingar, lotterier och bingoverksamhet.

– bedriva näringsverksamhet som har en direkt anknytning till föreningens syfte eller är av ringa ekonomisk betydelse.

§ 3 Föreningens medlemskap i andra föreningar

Föreningsmötet beslutar om föreningens medlemskap i andra föreningar. 

Föreningen och föreningens medlemmar förbinder sig att följa stadgarna för de organisationer som föreningen är medlem i.

§ 4 Medlemskap och avgifter

Antagande och uteslutande av medlemmar ankommer på föreningens styrelse.

Föreningen har sex kategorier av medlemmar, alla med lika rättigheter: ordinariemedlemmar, familjemedlemmar, ledarmedlemmar, funktionärsmedlemmar, hedersmedlemmar och stödmedlemmar.

Ordinarie medlem är medlem som deltar i föreningens gymnastikverksamhet.

Familjemedlem är vårdnadshavare till ordinarie medlem under 15 år och antas som medlem samtidigt som ordinarie medlem under 15 år antas.

Ledarmedlem är ledare i föreningen.

Funktionärsmedlem är styrelsemedlem eller annan funktionär i föreningen.

Föreningens styrelse kan kalla en person till hedersmedlem, om denna har främjat föreningens verksamhet avsevärt.

Som stödmedlem kan föreningens styrelse godkänna en person eller samfund med rättsförmåga som vill stödja föreningens verksamhet genom en årlig avgift eller engångsavgift för stödmedlemmar.

Ordinarie medlem erlägger den av årsmötet för ett år i sänder fastslagna årliga medlemssavgiften. Föreningens årsmöte beslutar årligen om avgifterna för stödmedlemmar. Av familjemedlem, ledarmedlem, funktionärsmedlem och hedersmedlem uppbärs ingen medlemsavgift om årsmötet inte fastslår annat.

Medlemsavgifterna kan vara olika för olika medlemsgrupper.

Avgifterna för deltagande i gymnastik och annan verksamhet som arrangeras av föreningen, samt tider för dess inbetalning fastslås av styrelsen.

§ 5 Uteslutning av medlem och övriga disciplinära åtgärder

Den som blir medlem i föreningen förbinder sig att följa

– föreningens stadgar eller andra bestämmelser och beslut som grundar sig på dem

– stadgarna för de organisationer som föreningen är medlem i eller andra bestämmelser och beslut som grundar sig på dem

– idrottens etiska principer

– gällande antidopningsregelverk

– de regelverk som förbjuder manipulering av tävlingsresultat och tävlingsevenemang.

Föreningen kan bestraffa en föreningsmedlem eller föreningsaktiv som skriftligen har förbundit sig att följa dessa stadgar.

Straffbart är

– att agera på ett sätt som uppfyller villkoren för uteslutning enligt föreningslagen

– att bryta mot dessa stadgar eller andra bestämmelser och beslut som grundar sig på dem

– att bryta mot stadgarna för de organisationer som föreningen är medlem i eller andra bestämmelser och beslut som grundar sig på dem 

– att göra sig skyldig till dopningsbrott

– att agera emot föreningens syfte

– att skada föreningens rykte inom eller utanför föreningens verksamhet

– att bryta mot de etiska principerna för motion och idrott

– att göra sig skyldig till brott inom eller utanför föreningens verksamhet, om brottet har lett till ett villkorligt eller ovillkorligt fängelsestraff

Med att bryta mot de etiska principerna för motion och idrott avses

– att uppträda offentligt under påverkan av alkohol eller narkotika inom eller utanför föreningens verksamhet

– att förena användning av tobak och tobaksprodukter med idrottssituationer

– att uppträda osakligt under tävling eller träning

– att använda våld, grovt språk och osaklig kritik

– att utsätta en person för någon form av sexuella trakasserier eller könstrakasserier, oavsett om handlingen leder till ett straffrättsligt straff

– att uppträda rasistiskt inom eller utanför föreningen

– att muta.

Straffet kan vara en varning, böter, en tillfällig begränsning av medlemsrättigheterna, spelförbud, förbud att delta i föreningens verksamhet eller uteslutning från föreningen.

Beslut om uteslutning och andra disciplinära åtgärder och de straff som dessa medför fattas av styrelsen. Den berörda personen ska alltid höras innan beslutet fattas.

Ett beslut om uteslutning eller disciplinära åtgärder träder i kraft omedelbart och anses ha nått den berörda personen fem dagar efter att beslutet har sänts som rekommenderat brev. Ett beslut kan delges bevisligen även på annat sätt, varmed beslutet anses ha nått den berörda personen vid tidpunkten för delgivningen. En person som utesluts ur föreningen eller döms till disciplinära åtgärder har inte rätt att återkräva avgifter som han eller hon har betalat till föreningen.

Dopningsbrott och de följder som dessa medför för en föreningsmedlem fastställs i de ovannämnda antidopningsregelverken.

Om en person misstänks ha brutit mot grenförbundets eller en annan paraplyorganisations regler eller bestämmelser, har denna organisation den primära disciplinära makten. Föreningen ska beakta dessa organisationers disciplinbeslut i sitt eget disciplinförfarande.

§ 6 Föreningens styrelse

Föreningen styrs av en vid årsmötet vald styrelse bestående av 5 – 10 medlemmar. Styrelsen utser inom sig ordförande, viceordförande, sekreterare och skattmästare och är beslutsfört då minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Mandatperioden för en styrelsemedlem är två år. Av styrelsemedlemmarna avgår hälften årligen.

Styrelsen åligger att verkställa av föreningens möten fattade beslut, leda och utveckla föreningens verksamhet, bevaka dess intressen, förvalta föreningen tillhörig egendom, sammankalla och förbereda föreningsmötet, föra en medlemsförteckning, uppgöra årsberättelse och bokslut, göra upp en verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår, sköta föreningens informationsverksamhet, utse ledare och andra anställda och fastställa deras arvoden och löner, fastslå avgifter för deltagande i gymnastik och annan verksamhet som arrangeras av föreningen, besluta om beviljande av föreningens heders- och övriga förtjänsttecken samt vidta andra åtgärder för föreningens bästa.

§ 7 Föreningens namnteckning

Föreningens namn tecknas av ordförande, viceordförande, sekreterare och skattmästare, alltid två tillsammans.

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår räknas från den 1 juli t.o.m. den 30 juni. Räkenskaperna bör i god tid, dock senast 10 dagar före årsmötet lämnas till verksamhetsgranskarna för verksamhetsgranskning.

§ 9 Föreningens möten

Föreningen sammanträder till årsmötet under oktober månad. På årsmötet behandlas följande frågor:

– val av mötets ordförande och sekreterare samt två protokolljusterare;

– föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut samt verksamhets-granskningsberättelse;

– beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen;

– fastställande av budget;

– fastställande av medlemsavgifter;

– val av medlemmar i styrelsen för de som står i tur att avgå;

– val av en eller två verksamhetsgranskare och vid val av endast en verksamhetsgranskare en suppleant; samt

– övriga i kallelsen upptagna frågor.

Kallelse till årsmötet sker minst en vecka före mötet genom annons i ortstidning.

Föreningen sammanträder till extra möten då styrelsen så anser nödigt. Kallelse till extra möte sker på samma sätt som årsmöte.

§ 10 Stadgeändring och upplösning av föreningen

Ändring av dessa stadgar kan ske vid föreningsmöte. För bifall till ändringsförslag fordras minst 3/4 av de avgivna rösterna. Föreningen kan upplösas genom beslut av två föreningsmöten, vilka hålls med minst 1 månads mellanrum. För bifall till förslag om upplösning fordras på vartdera mötet minst 3/4 av de avgivna rösterna. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f. Beslut härom fattas vid föreningens sista möte.

§ 11 Föreningslagen

I övrigt tillämpas stadgar i gällande föreningslag.

Verksamhetslinjer

Under åren 2008-2010 utarbetade styrelsen en så kallad kvalitetshandbok som innehåller föreningens verksamhetslinjer. Projektet fick sin början under styrelsens utvecklingsdag i november 2008, då styrelsen diskuterade hur kvaliteten i föreningens verksamhet på bästa sätt kunde utvecklas, med GYMNASTIK, GLÄDJE och FÖRENINGSGEMENSKAP som de grundläggande nyckelorden.

Målsättningen och syftet med handboken är att:

  • strukturera föreningens verksamhet
  • förbättra verksamhetens kvalitet
  • förbättra kommunikationen mellan föreningen, ledarna, gymnasterna och deras föräldrar
  • stödja ledarna i deras viktiga arbete
  • effektivera styrelsearbetet


Kvalitetshandboken utvecklas och revideras vid behov och publiceras i elektroniskt format på föreningens webbplats.

>>GGFs Kvalitetshandbok [pdf]

Den första versionen godkändes 4.10.2010 men uppdateringar har gjorts vid behov efter det.

Föreningen blev en Ung i Finland Sigillförening 16.5.2011. Våren 2018 bytte sigillet namn till Tähtiseura.